Om oss

Vi Gerd Elliot och Tommy Waad grundade Parterapiinstitutet 2011. Utifrån ett stort gemensamt intresse och engagemang i frågor som rör parterapi, psykoterapi, utbildning och handledning är vår ambition att vara ledande i Sverige när det gäller parterapi. Som personer är vi idérika, kreativa och uthålliga. Vi tycker mycket om kontakter med människor i olika sammanhang, såväl i mötet med våra klienter som med kolleger på internationell nivå.
Vi är båda certifierade lärare (trainers) i EFT av ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy). I våra roller som EFT-lärare är vi grundare och ledare av EFT-center Lund, vilket har till syfte att samordna utbildningar och ge information till allmänheten om EFT-utbildade terapeuter.

Sedan hösten 2020 har vi en ny medarbetare , Ann-Louise Danlaren.

Gerd Elliot

Socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad EFT-terapeut, lärare och handledare i EFT. Jag gick min grundutbildningen i EFT i Malmö 2008 och har under 2017 nått mitt mål; att bli lärare i EFT i Sverige.

Medlem i ICEEFT, International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy for Couples.

Erfarenhet

Ett ganska långt yrkesliv och min egen inre kompass har lett mig till att vilja arbeta med parrelationer. När jag tog mina första steg som nybliven socionom 1979, kastades jag in i att hjälpa familjer med svåra psykosociala problem. Det var inte lätt att sortera upp hur saker och ting hängde ihop och hur man bäst kunde hjälpa föräldrar och barn. Min nyfikenhet och mitt sökande efter kunskap har lett mig fram till mitt stora intresse och engagemang för EFT, Emotionally Focused Therapy for Couples. EFT sätter relationers betydelse i fokus, från första början och genom hela våra liv. Jag tycker att det är mycket glädjande och tillfredsställande att kunna erbjuda människor den hjälp som enligt aktuell forskning verkligen kan skapa goda och funktionella relationer.

Jag är certifierad EFT-terapeut, lärare och handledare i EFT. Det innebär att jag arbetar både med par, handleder andra parterapeuter samt arrangerar och genomför utbildningar i EFT. Dessutom är jag legitimerad psykoterapeut på psykodynamisk grund.

Min yrkeserfarenhet baseras på många års arbete inom socialtjänsten som socialsekreterare, familjehemssekreterare och familjerättssekreterare. Mina arbetsuppgifter där har mest varit inriktat på barn, ungdomar, familjer och par. Jag har varit ansvarig för familjerätts- och familjehemsfrågor och arbetat mycket med metodutveckling inom dessa områden.

Under åren 1998 till 2010 arbetade jag som familjerådgivare främst i Lund men även i Trelleborg/Velling och Kristianstad där jag även varit enhetschef. Som familjerådgivare arbetar man med problem i vuxna parrelationer.

Jag startade min privata verksamhet 2007 och började arbeta tillsammans med Tommy Waad 2008. Vi arrangerar föreläsningar, grundutbildningar och vidareutbildningar i EFT. År 2010 lyckades vi bjuda in EFT:s grundare Sue Johnson till att hålla en presentation om EFT i Stockholm.

Jag behärskar engelska och franska och kan ha samtal på båda språken. Franska lärde jag mig riktigt bra i slutet av 1970-talet då jag bodde i Frankrike. Som person är jag både seriös och lättsam och jag har gott om idéer och energi. Jag har väldigt starka drivkrafter att utveckla arbetet inom parterapiområdet i Sverige. Att arbeta med EFT ger mycket stor tillfredsställelse eftersom det är en metod som utgår från människors basala behov av relationer.

Gerds kontaktuppgifter:

Maila: gerd@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0733-57 66 60

Tommy Waad

Legitimerad Psykoterapeut, Handledare- och lärare i Psykoterapi, Leg sjuksköterska, Certifierad EFT-terapeut och Certifierad EFT-handledare.
– Livstidsmedlem i ICEEFT – International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy.
– Medlem i Svenska föreningen för Familjerterapi SFFT.

Erfarenhet

Jag har arbetat över 20 år med tonåringar, vuxna, familjer och par i olika sammanhang. Jag har bland annat arbetat under många år inom barn -och ungdomspsykiatrin i Lund. Sedan början av 2000-talet har tyngdpunkten varit par som har svårigheter i relationen.

Jag har gjort ett stort antal föreläsningar om parrelationer. Här har fokus varit på varför parrelationen är viktig, vad som präglar en dålig relation och vad man ska göra för att förbättra den. Har tillsammans med min kollega, Gerd Elliot, arrangerat ett flertal grundutbildningar och fördjupningskurser i Emotionally focused therapy for couples i Sverige.

Inriktning mot par och relationer

Jag utgår från Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT) i mitt arbete med par. Här ligger fokus på att återskapa en känsla av trygghet i relationen och att samspelet ska blir mer välfungerande.

Jag är utbildad i systemisk familjeterapi vid Lunds universitet. Vidarutbildad till certifierad Gottman terapeut av John och Julie Gottman i Seattle. Inriktningen baseras i huvudsak på deras forskning om par. I denna metod arbetar man med tre delar, vänskapen i relationen, konflikthantering och vara överens kring vad som gäller för relationen.
Bägge inriktningarna är väldokumenterade genom olika forskningsrapporter.

Handledning

Jag erbjuder handledning till personal som arbetar med par, familjer och individer. Som handledare försöker jag skapa en trygg situation som underlättar för lärande och utveckling. Jag har haft handledningsupupdrag inom barn-och ungdompsykiatrin, vuxenhabiliteringen, socialtjänst ochfamiljerådgivning.

Tommys kontaktuppgifter:

Mail: tommy@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0706-26 46 74

ANN-LOUISE DANLARÉN

Socionom, Magister i socialt behandlingsarbete, Legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator, certifierad i Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). Jag gick min grundutbildning i EFT i Lund 2017 och ytterligare fördjupning 2019 för Gerd Elliot och Tommy Waad. Började läsa till legitimerad psykoterapeut med par-och familjeinriktning 2018 och beräknas bli klar juni 2021.

Erfarenhet

I hela mitt yrkesliv har jag arbetad med barn, ungdomar, parrelationer och familjer. När jag började som socionom 1986 arbetade jag med hushållsekonomisk rådgivning, där träffade vi familjer och hade fokus på deras ekonomi. 2002 började jag som skolkurator och hade samtal med barn, ungdomar och deras föräldrar. 2009 påbörjade jag mitt arbete inom barnpsykiatrin, där hade vi ett familjefokuserat synsätt. Vi utforskade bl.a. föräldrarnas relation, då den är en viktig pusselbit när man utreder barns mående.

Sedan 2015 har jag arbetat jag på Nämndemansgårdens kvinnobehandling på Rönneholm som terapeut och familjeterapeut. Min inriktning har främst varit unga kvinnor i ålder 17-25 år med beroendeproblematik men jag har också haft samtal med äldre kvinnor som har varit inskrivna på behandlingen. Det är ofta kvinnor med komplexa bakgrunder men också en stark vilja till förändring. Jag har arbetat med trauma, självskadebeteende, ätstörningar, sexberoende, anknytningsskador, familjeterapi och parterapi.

I familjeterapin stöttade jag ungdomarna att möta sina föräldrar och ge dem redskap för kommunikation och tillit, för att därefter kunna gå stärkta vidare i livet. Den metoden jag främst arbetat med är Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). ABFT är en metod som ursprungligen var ett pilotprojekt inom barnpsykiatrin och jag har arbetat med detta sedan tio år tillbaka och är numera Certifierad.

Jag har arbetat på Företagshälsan 2018-2019 och har mött personer som har lidit av utbrändhet och i de samtalen arbetat med metoder som ACT, mindfulness och KBT.

Under september förra året fram till januari 2020 har jag deltagit och haft en 25 % pilotprojekttjänst som forskningskoordinator i att implementera ”family modell” i vuxenpsykiatrin och barnpsykiatrin. Vi har skrivit en utvärdering tillsammans med forskningsansvarig.
Familiefokusert praksis

Anknytningsteorin har jag ett speciellt intresse för och undervisar på socionomprogrammet på Malmö Universitet om hur våra anknytningsmönster påverkar oss som vuxna och i våra relationer, speciellt våra kärleksrelationer.

Som person är jag engagerad, nyfiken, positiv och social. Jag ser väldigt mycket fram emot att samarbeta och ingå i Parterapiinstitutet med Gerd Elliot och Tommy Waad. Att arbeta med parrelationer är inte bara att lindra lidandet för paret utan oftast också ett generationsarbete, t.o.m för de ofödda barnen.

Ann-Louise kontaktuppgifter:

Mail: ann-louise@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0706-118712